Eentje voor Jou

Waarom is Ons geld niet van ons ?


Inhoud

1. Waarom is Ons geld niet van ons?

2. Waarom is het zo belangrijk dat Ons geld niet van ons is?

3. Waarom ontkennen particuliere banken dat zij geld maken?

4. Hoe is het banken gelukt om eeuwenlang geld te mogen scheppen?

5. Waarom betaalt de overheid jaarlijks 8 miljard rente aan banken?

6. Hoe groot is de aanslag van de rente op onze portemonnee?

7. Wie heeft de werkelijke macht in handen?

8. Op welke manier bepaalt de bank de woonlasten?

9. Zorgt De Nederlandsche Bank voor een veilig betalingsverkeer?

10.Tot slot

 

Verklarende woordenlijst

Uit deze uitgave mag uitsluitend ALLES verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen of welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch.

 

1. Waarom is Ons geld niet (meer) van ons?

Dat is de kern van de zaak. Ons geld is nooit van ons geweest. Bijna iedere euro die ter beschikking staat is uitgegeven als een schuldbekentenis aan de bank. Dit geld is met een boekhoudkundige handeling gemaakt door een bank op het moment dat de bank geld uitleent. Naast dit digitale geld is er chartaal geld: bankbiljetten en munten die samen ongeveer 5% vormen van de geldomloop. Deze 5% is door De Nederlandsche Bank uitgegeven. De overige 95% is door de bank als schuld uitgeleend en op die manier in omloop gebracht.

Geld sparen op een spaarrekening betekent dat er per saldo minder geld in omloop komt om de schuld aan de bank af te lossen! Sparen doet de beschikbare geldhoeveelheid in de economie van een land afnemen, dat banken (kunnen) opvangen door meer geld uit te lenen. Doen zij dit echter niet dan ontstaat een tekort aan geld dat in omloop is. Zij lenen natuurlijk meer uit als de rente hoog is dan in de huidige situatie met een lage rente.

Steunmaatregelen van centrale banken door zoveel mogelijk geld in de economie te pompen stranden zonder medewerking van de banken, doordat ze het vanwege de lage rente niet winstgevend genoeg vinden. Met andere woorden de miljarden die de Europese Centrale Bank (ECB) in omloop brengt zullen door particuliere banken aan investeerders moeten worden uitgeleend. Indien dit niet gebeurt blijft de maandelijkse actie van de ECB zonder gevolgen voor de hoeveelheid geld die in omloop is.

En last but zeker not least ons geld dat op onze spaarrekeningen staat is door de overheid gegarandeerd tot 100.000 euro per bankinstelling. Met andere woorden geld eenmaal overgedragen aan een bank is niet meer van de rekeninghouder. De bank slaat het niet op, maar gebruikt het als bedrijfsmiddel waardoor het onderdeel wordt van de boedel bij faillissement! In het geval van een faillissement van de bank kunnen gedupeerde rekeninghouders een beroep doen op de overheid (binnen het zogenaamde Depositogarantiestelsel) tot het hiervoor genoemde maximum. De belastingbetaler moet dan gedupeerden uit deze benarde financiële situatie bevrijden. Dit is wel het meest harde bewijs dat geld dat door de rekeninghouder aan de bank is overgedragen niet meer zijn eigendom blijkt te zijn.

 

2. Waarom is het belangrijk dat Ons geld niet van ons is?

De derde Amerikaanse president Jefferson zei het al: “Ik ben er van overtuigd dat banken een grotere bedreiging zijn voor onze vrijheid dan vijandige troepen. Het uitgeven van geld zou moeten worden afgepakt van de banken en teruggegeven aan hen die dit toebehoort”. Deze kwestie met de banken speelt al enkele eeuwen en tot nu toe hebben zij vrij spel. Zij hebben ooit het privilege van geldschepping gekregen en zij hebben dit tot op de dag van vandaag nog steeds in handen. Blijkbaar beschikken zij over een enorme macht om het monopolyspel van de geldschepping zolang ongehinderd vol te kunnen uitvoeren.

Wat Jefferson zegt is dat de partij die de geldschepping in handen heeft de werkelijke macht heeft. Dat is de reden dat in een democratie zoveel mis loopt. De burgers zijn niet aan de macht, via hun volksvertegenwoordigers, maar de eigenaren van de banken die de geldschepping beheren. Burgers kiezen in feite marionetten die binnen een zekere marge mogen acteren, maar wezenlijk niets aan het financiële systeem kunnen veranderen, omdat de vertegenwoordigers van deze eigenaren, de banken aan de geldkraan zitten.

Tot nu lijkt slechts een land zich enigszins aan de wurggreep van banken te ontworstelen. Het is IJsland dat een aantal bankdirecteuren tot celstraffen voor hun aandeel in de financiële crisis van 2008 heeft veroordeeld. Terwijl landen in de rest van de wereld dit niet aandurfden, beducht als ze zijn voor de bancaire macht.

 

3. Waarom ontkennen particuliere banken dat zij geld maken?

Als een klant bij een bank aanklopt om geld te lenen, creëert de bank dit geld door met een boeking geld op de rekening van de klant te plaatsen. Zo eenvoudig gebeurt dit. Met andere woorden tegenover iedere euro die een bank op deze manier uitgeeft staat een schuld van de klant.

Het geld dat een bank schept krijgt waarde door het vertrouwen dat de burger hier aan geeft, ondanks het feit dat bij faillissement van een bank een particuliere rekeninghouder indien hij meer dan 100.000 euro op zijn rekening heeft het meerdere kwijt is. Toch heeft de burger 100% vertrouwen in de euro!

Sta heel even stil bij deze 'geldcreatie'. De bank is degene die de geldpers bedient en niet de overheid! Er worden miljarden euro’s in omloop gebracht door banken omdat de overheid de economie wil stimuleren en toch kunnen ondernemingen niet genoeg geld lenen bij banken. Banken beheersen dus de geldhoeveelheid en bepalen hoeveel er terecht komt bij het bedrijfsleven voor investeringen. Banken (als vertegenwoordigers van hun eigenaren) bepalen daardoor grotendeels het economische beleid van een land.

De Nederlandse overheid was er als de kippen bij om een aantal banken van het faillissement te redden met kapitaalinjecties en daardoor het vertrouwen te geven. Ze waren bang dat wanneer de klanten hun vertrouwen in de banken zouden verliezen zij massaal hun tegoeden zouden opeisen (bank run) en de banken failliet zouden gaan. Geen enkele andere multinational lukt het van de overheid miljardensteun te krijgen op het moment dat zij failliet dreigen te gaan. Dat toont aan dat de macht en invloed van het bankwezen op de overheid enorm is.

Ook oorlogen en andere gewapende conflicten worden door banken gefinancierd met geld dat door hen gecreëerd wordt. Hierdoor levert iedere oorlog schatten op aan rente over leningen aan oorlogvoerende overheden.

Wat is een bank nu eigenlijk? Of anders gezegd welke ondernemingen krijgen met de titel 'bank' het privilege om geld te mogen scheppen en kredieten te mogen verlenen. De Nederlandsche Bank geeft hiervoor een vergunning af onder een aantal strikte voorwaarden die in de Wet financieel toezicht zijn geregeld.

Om een bank in ons land te mogen starten is een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. Op dit moment is aan meer dan 800 ondernemingen een vergunning afgegeven.

Alle banken met een vergunning zijn opgenomen in het Register van de Wet financieel toezicht (Wft). Onder deze geprivilegieerde bedrijven bevinden zich enkele verrassende ondernemingen, zoals Stichting Leger des Heils, Holland Casino, Stichting Kwintes.

DNB geeft alleen vergunningen af aan bedrijven die over voldoende financiële middelen beschikken en worden geleid door betrouwbare en deskundige bestuurders. DNB controleert banken blijvend op basis van te rapporteren cijfers en andere gegevens.

We nemen een aantal eisen onder de loep.

Naast de eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid stelt de wet dat er een integere bedrijfsvoering moet zijn. Voor deze integere bedrijfsvoering moet belangenverstrengeling worden tegen gegaan, de onderneming of de werknemers mogen geen strafbare feiten begaan die het vertrouwen in de financiële markten schaden. Ook zal de onderneming over voldoende liquiditeit, solvabiliteit en eigen vermogen (5 miljoen euro) moeten beschikken. Met andere woorden een bank richt je niet even op, er is een aanzienlijk kapitaal nodig.

Regelmatig komen incidenten naar buiten die aangeven hoe deze eisen in de praktijk worden uitgelegd door banken. Denk bijvoorbeeld aan het incident van de plaatselijke Rabobank in Westland waar tuinders werden gedupeerd doordat de bank de kredietkraan dichtdraaide waardoor kwekers hun miljoenenbedrijven moesten sluiten. Aangezien DNB hier niet tegen is opgetreden kunnen we er van uitgaan dat deze actie niet wordt beschouwd als strijdig met de betrouwbaarheid en integriteit van de bank.

Ook wat betreft solvabiliteit en liquiditeit is de soep niet zo heet als deze wordt opgediend. De miljardensteunoperaties aan ABN-AMRO, SNS Bank, Aegon en ING tonen aan dat de overheid bijna altijd bijspringt als deze in de problemen komen. De overheid moest deze steunoperaties uitvoeren omdat collega-banken weigerden extra liquide middelen ter beschikking te stellen van de in nood verkerende banken. Door dit overheidsingrijpen werd het vertrouwen in de banken hersteld waardoor ze konden blijven voortbestaan. Banken nemen binnen de ondernemingswereld wat dat betreft een uitzonderingspositie in. Ondernemingen die in financiële problemen komen worden niet met miljardensteun uit zwaar weer gehaald en gaan failliet. Voor Nederlandse banken geldt dit niet.

Een uitzondering op deze regel is DSB ofwel Dirk Scheringa Bank. Aan deze bank kwam een einde met een zogenaamde bank run doordat een aantal invloedrijke personen samen met mededelingen in de media er voor zorgden dat het vertrouwen in deze bank verdween waardoor veel klanten hun tegoeden gingen opvragen. De werkzaamheden van deze bank verschilden echter niet van de andere waar eveneens woekerpolissen en koppelverkopen aan de orde van de dag waren.

 

4. Hoe is het de banken gelukt eeuwenlang geld te mogen scheppen?

Er zijn een paar factoren. In de eerste plaats vormen zij een machtsfactor waar je niet omheen kunt. Daarnaast zijn er een aantal mythen in het leven geroepen die door banken in stand gehouden worden. En tenslotte wordt bankieren 'ingewikkeld' voorgesteld alsof het een vorm van hogere wiskunde is.

De mythe van het spaarvarken. Hele generaties is geleerd dat je geld moet sparen. Ik herinner me vroeger iedere maandagmorgen klassikaal naar de Nutsbank te wandelen waar wij in ons spaardoosje een kwartje konden sparen (of meer) want dan werden je spaarcentjes op je rekening gezet en kreeg je deze vermeerderd met rente na een aantal jaar uitgekeerd. Jongeren wordt geleerd spaarzaam te zijn en het geld bij de bank te brengen. Veilig en betrouwbaar.

Tegenwoordig wordt er zelfs een week van het geld georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas. Financiële professionals, medewerkers van banken, verzekeraars en gemeentelijke kredietbanken, verzorgen gratis lessen. Kinderen worden op deze manier geïndoctrineerd met een kijk op geld zoals banken dit graag willen.

Het sprookje van de bank als intermediair.

Banken lenen geld van mensen die het als spaargeld bij de bank hebben gebracht. Zij verdienen hun geld dankzij een gering renteverschil tussen het geleende en uitgeleende geld. Dit is een keurig imago. De bank is een dienstverlener, een intermediair tussen de spaarder en de geldlener. Dit is tevens een hele slimme mythe. Sparen is niet alleen goed voor de spaarder, maar ook voor de samenleving want daardoor kunnen bedrijven geld lenen en groeit de economie van het land.

Het sprookje van de geldvermenigvuldiger.

Dit sprookje is algemeen ingevoerd in het onderwijs tot aan universiteiten toe. Dankzij deze mythe worden hele generaties zand in de ogen gestrooid dat ze er niet uit weg vegen, tenzij ze heel kritisch naar het functioneren van banken gaan kijken. Er wordt gesuggereerd dat banken uit ervaring weten dat van het geld dat bij hen is ondergebracht slechts per dag mondjesmaat wordt opgenomen. Hierdoor hoeven zij slechts 10% in reserve te houden. Dit verschaft de bank de mogelijkheid van de 1000 euro 900 uit te lenen.

De lener koopt hier van een auto bij de autohandelaar en hij brengt de 900 euro bij en andere bank. Ook deze bank past hetzelfde principe toe waardoor 810 euro wordt uitgeleend. Op deze manier zou de bank de economie aanjagen. De suggestie die van deze mythe uitgaat is dat cash de basis is van elke lening. Dus zonder de inbreng van een klant kan er niets worden uitgeleend! Daarnaast houdt het de suggestie in leven dat de centrale bank de in omloop gebrachte geldhoeveelheid onder controle heeft, doordat de hoeveelheid cash geld gestuurd kan worden en daarmee de uitgeleende geldhoeveelheid.

Deze mythes houden tot op de dag van vandaag de massa in bedwang. De geleerde elite gelooft het verhaal dat ze geleerd hebben op school en de rest gelooft in het sprookje van het spaarvarken.

 

5. Waarom betaalt de overheid jaarlijks 8 miljard rente aan banken?

De Nederlandse staat betaalt ieder jaar meer dan 8 miljard euro aan rente. Dit geld heeft de overheid afgesproken te betalen voor het geld dat de staat heeft geleend. Maar waarom zou de overheid geld lenen terwijl zij het zelf kunnen scheppen zoals banken dat doen? En waarom zouden zij hierover nog rente betalen ook? De staatsschuld is op dit moment gegroeid tot 458 miljard euro. (Meer info)

Zoals we hiervoor gezien hebben is iedere euro die in omloop gebracht wordt (op 5% na) schuld. Met andere woorden ook de overheid is schuldenaar van de banken. Dit is wel het sterkste bewijs dat banken geld creëren. Het krankzinnige is dat de overheid aan de ene kant aan banken het geldscheppingsprivilege heeft geschonken en daar bovenop over dat gecreëerde geld ook nog bereid is rente te betalen. Met andere woorden de overheid leent geld tegen hetzelfde principe als een willekeurige klant van de bank. Er wordt geld gecreëerd op het moment dat er geld uitgeleend wordt. De overheid moet dus en het gecreëerde geld plus de jaar op jaar daarover berekende rente betalen.

Als verzachtende omstandigheid voor deze misstand zou je kunnen aanvoeren dat banken veel werkgelegenheid scheppen. Helaas is ook dat een fabeltje. Het gaat uitstekend met de banken, de drie grote banken ING, ABN AMRO en RABO maken samen 6,7 miljard winst over 2014 en ontslaan de komende tijd meer dan 10.000 werknemers. De banken geven aan dat dit ‘moet’ door de digitalisering en om ‘het hoofd boven water te houden’.

Het is onbegrijpelijk dat de overheid als een bezetene bezuinigt op allerlei sociale zaken als uitkeringen, zorg en onderwijs en aan de andere kant doodleuk geld over de balk gooit door het te lenen en hierover rente te betalen.

 

6. Hoe groot is de aanslag van de rente op onze portemonnee?

Niet alleen de rekeninghouders bij een bank die een lening hebben of rood staan betalen rente, maar ook de kopers van goederen omdat rente de kostprijs van goederen verhoogt.

Om te beginnen is de maximale rente die door kredietinstellingen op dit moment in rekening mag worden gebracht 14%. Een gigantische beloning voor het creëren van geld uit het niets!

Het kan echter nog veel gekker, op dit moment bestuderen banken de mogelijkheid om zelfs rente in rekening te brengen aan rekeninghouders over hun tegoeden. Met andere woorden banken gaan de klant die zijn geld toevertrouwt aan de bank straffen voor zijn spaarzaamheid door hem rente te laten betalen. Dit zou het einde van de mythe van het spaarvarken betekenen. Banken hebben al geen uitgesproken rein imago, op deze manier lijken zij de naam die zij in de volksmond hebben gekregen van 'graaiers' eer te willen aan doen.

Dat rente kostprijsverhogend werkt kan met het volgende voorbeeld worden aangetoond.

Wanneer de vader van Jezus bij zijn geboorte één euro had geïnvesteerd tegen 5% rente dan zou Jezus er bij de bank nu meer dan 23.000 miljard goudklompen van het gewicht van de aarde voor hebben kunnen kopen.

Er is becijferd dat in alle prijzen gemiddeld 35% rente zit. Dit betekent dat een mens eendere van zijn leven werkt voor rente. Samen met de 21% BTW bovenop de kostprijs plus eventueel accijnzen levert deze 35% een gigantische prijsstijging op.

Met andere woorden de burger heeft minder te besteden doordat hij meer belasting moet betalen om de rente over de staatsschuld te kunnen voldoen en hij betaalt meer BTW over de verhoging van de kostprijs van goederen met 35% rente en in iedere bestede euro zit 35 cent rente.

 

7. Wie heeft de werkelijke macht in handen?

De burger is door schade en schande wijs er achter gekomen dat hij ondanks zijn stemrecht niet de macht in handen heeft. Ook politici komen hier na enige tijd achter. Zij worden gesteld voor voldongen feiten. Zo worden zij geconfronteerd met het uitgangspunt 'er moet bezuinigd worden'. Zo langzamerhand vraagt na decennia van bezuinigen zich niemand meer af waarom er jaar in jaar uit bezuinigd moet worden. Tegenwoordig moet er bezuinigd worden omdat 'Europa' dit wil.

Binnen EU-verband is afgesproken dat het begrotingstekort niet groter mag zijn dan 3 procent van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Ieder land dat dus meer geld uitgeeft dan het binnen krijgt, waarbij dit bedrag groter is dan 3% van het BBP, is in overtreding. Niemand weet waarom de grens bij 3% gelegd is. Een Frans econoom schijnt zich ooit over deze kwestie gebogen te hebben en heeft met wat handjeklap het percentage op 3 gesteld. Toch is dit een criterium waaraan onze politici als perfect afgerichte hondjes gehoorzamen.

Een deel van de overheidsuitgaven is zoals eerder aangegeven rente. Dat is niet alleen de 8 miljard die Nederland rechtstreeks of indirect aan de banken betaalt, maar daar hoort ook bij de 35% aan prijsverhoging doordat overal rente in zit. Kortom onze lasten zijn door toedoen van rente (die per saldo weer aan de banken betaald moet worden) torenhoog en verkleinen de ruimte van onze totale uitgaven. Bijvoorbeeld de ruimte voor uitgaven aan de zorg, onderwijs, sociale stelsel.

Banken bepalen dus een belangrijk deel van de uitgaven van de staatskas. Zij maken uit hoeveel geld er in de economie gepompt wordt via leningen (direct of indirect via de club van banken verenigd in de BIS, waarover later meer). Zij bepalen hoeveel rente de overheid moet afdragen. Zij bepalen de hoogte van de prijzen van eten en drinken, de auto, fiets, woning. Zij bepalen de woonlasten. Dit gebeurt steeds dankzij het machtige middel van de geldcreatie in combinatie met rente. Kortom de eigenaren van banken kunnen de burger (indirect) maken of breken.

Particuliere banken scheppen 95% van al het geld dat in omloop is. Zij doen dit zonder enige democratische controle. Zij maken geld wanneer zij geld WILLEN uitlenen, bijvoorbeeld voor hypothecaire leningen en zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst. En op het moment dat zij verlies maken en failliet dreigen te gaan moet de belastingbetaler de bank overeind houden uit vrees dat hun val de nationale economie om zeep helpt.

Opvallend is daarnaast het ondemocratische gehalte van de centrale banken zoals de Europese Centrale Bank en 'onze' eigen centrale bank De Nederlandsche Bank (DNB). Door de Naastingswet is de eigendom van DNB overgegaan van privébezit (onder andere het Koninklijk Huis als aandeelhouder) naar de Nederlandse Staat.

De Nederlandsche Bank valt echter niet onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën, maar is onafhankelijk van de staat en daardoor buiten het bereik van iedere democratische controle. De kiezer heeft geen controle op het beleid van DNB. Daarnaast kan DNB niet worden verplicht tot openheid van zaken, omdat zij het recht op geheimhouding hebben. DNB oefent als onafhankelijke instelling controle uit over de Nederlandse banken en heeft een zetel in de raad van de Europese Centrale Bank (ECB).

Als toelichting op deze vreemde constructie zegt DNB op haar website: “Van DNB wordt voorts verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het economische beleid, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ook daarvoor is onafhankelijkheid essentieel.”

Met andere woorden centrale banken zoals De Nederlandsche Bank staan boven de wet, zij leggen geen verantwoording af aan de kiezer en dit dient om hun onafhankelijkheid te bewaken. Ondertussen besturen zij wel de (financiële) wereld.

De grote vraag is natuurlijk waarom deze banken onafhankelijk zouden moeten zijn. Is dit bedoeld om politiek gericht en daardoor niet neutraal handelen te voorkomen? Wil dat zeggen dat de politiek niet en de banken wel betrouwbaar zijn wanneer het over neutraal financieel handelen gaat?

Kortom de ECB vertegenwoordigt een ondemocratische macht die de samenleving beheerst en bestuurt. Regeringen laten zich voor het karretje spannen van de club van machtigen der aarde, die de eigenaren van het bankwezen zijn en daar wringt de schoen.

 

8. Op welke manier bepaalt de bank de woonlasten?

Minister Blok heeft invloed op de woonlasten onder andere door middel van de verhuurdersheffing die huur verhogend werkt, maar dit steekt schril af bij de gevolgen van de acties van de banken op de woningmarkt.

In de eerste plaats is daar de hypotheekverstrekking. De hypotheekgever (huiseigenaar) koopt een huis en geeft dit als onderpand aan de bank.

In het licht van de geldschepping is het vreemd dat de bank onderpand eist voor geld dat de bank nooit in eigendom heeft gehad en slechts heeft geschapen op het moment dat de huiseigenaar een lening vroeg. Toch wordt het huis geveild wanneer de huiseigenaar niet meer de rente en aflossing over de hoofdsom kan betalen. De bank ontvangt dan minder dan de uitgeleende som en krijgt geen rente meer. Echter na 25 jaar van 4% rente betaling heeft de huiseigenaar aan rente al de oorspronkelijke waarde van de lening betaald aan de bank. Opnieuw over geld dat de bank helemaal nooit in bezit gehad heeft!

Voor huurwoningen zijn de rentebetalingen van de investeerder/huiseigenaar ook een huurprijs verhogende factor.

Er komt echter nog iets bij. Banken hebben door hun zucht naar meer winst massaal burgers aan hypothecaire leningen geholpen voor de aanschaf van hun woningen. Hierdoor ontstond er een stijgende vraag naar huizen op een woningmarkt die al sinds de tweede wereldoorlog overspannen is door woningnood. Huizen stegen daardoor krankzinnig in prijs. De hypothecaire leningen stegen in hetzelfde waanzinnige tempo mee. Met als gevolg dat tegenwoordig huiseigenaren met enorme schulden zitten op huizen die in waarde zijn gekelderd. Door de stijging van de huizenprijzen werden de huren ook hoger. Tussen 1993 en 2008 zijn de prijzen vier maal zo hoog geworden terwijl de salarissen in dezelfde periode slechts verdubbelden.

 

9. Zorgt De Nederlandsche Bank voor een veilig betalingsverkeer met solide en integere financiële instellingen?

Het financiële systeem is op het drijfzand van het vertrouwen gebouwd. Zolang de burger vertrouwen houdt in de waarde van de euro en in de banken zal het systeem blijven functioneren. Echter op het moment dat burgers bang zijn dat de bank hun geld niet goed beheert en massaal hun tegoeden gaan opvragen (bank run), komen de banken in de problemen.

Zij hebben namelijk niet zoals de mythes ons willen doen geloven het geld in spaarpotten opgeslagen zodat iedere rekeninghouder het kan opnemen. Zoals gezegd is slechts 5% fysiek geld in de vorm van biljetten en munten, de rest is lucht! En mensen kunnen uitsluitend fysiek geld opnemen. Daar ligt het gigantische probleem van de bankwereld.

Het bouwwerk lijkt misschien degelijk vanaf de buitenkant. De bankgebouwen zien er niet voor niets imposant en indrukwekkend uit, kijk bijvoorbeeld naar het 1,6 miljard kostende fort van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Aan de binnenkant van het bankgebouw werken echter steeds minder mensen. En er zijn steeds meer computersystemen die steeds meer geld verdienen aan de luchtkastelen van ondoorzichtige bancaire producten.

Wanneer cliënten van een bank besluiten dat zij allemaal hun tegoeden willen opnemen betekent dit binnen de kortste keren het einde van een bank. Denk aan DSB een aantal jaar geleden. Een gerucht over het niet in staat zijn tot betalen van tegoeden was voldoende om de bank failliet te laten gaan. Deze bank werd echter als enige niet met staatssteun overeind gehouden.

 

10. Tot Slot

Zoals in dit boekje is uiteengezet rust ons financiële systeem op twee pijlers. Dat is de geldschepping en het heffen van rente als vergoeding voor het uitlenen van geld.

Doordat de geldschepping in handen is van commerciële banken vindt dit plaats als bedrijfsactiviteit van de bank. Zij kijken op welke manier zij zo veel mogelijk winst kunnen maken. Terwijl de geldcreatie afgestemd zou moeten zijn op het Bruto Binnenlands Product (BBP). Feitelijk wordt er (inter)nationaal gezien in het wilde weg geld gecreëerd zonder controle van de overheid. De overheid probeert via de centrale banken een beetje bij te sturen. De commerciële banken zijn echter niet verplicht hieraan mee te werken. De burger heeft op dit geldcircus geen enkele democratische controle of invloed.

Daar bovenop is er de rente. Voor eigenaren van geld een prachtige bonus. Al het geld is door de commerciële banken gecreëerd (ongeveer 95% van al het geld dat in omloop is) om aan de vraag van mensen die geld nodig hadden te voldoen. Met andere woorden iedere euro is een schuldbekentenis aan de commerciële bank. Over dit uitgeleende geld krijgt de bank rente. Deze rente wordt net zolang betaald totdat de lening is afgelost. Op dat moment vernietigt de bank de schuld en is er minder geld in omloop.

Dit geldschepping- en rentespel is het echte monopolyspel. Helaas wordt het anders gepresenteerd. Namelijk als een op het oog ingewikkeld financieel spel dat alleen deskundigen kunnen begrijpen en dat gewone mensen afschrikt zich er in te verdiepen. Hierdoor wordt de meerderheid van de wereldbevolking al eeuwenlang zand in de ogen gestrooid en daarmee willen wij voor eens en voor altijd afrekenen.

 

Verklarende woordenlijst

Bank

Een financiële dienstverlener die vergunning heeft gekregen van DNB en het privilege van geldschepping mag uitoefenen.

Bank run

Actie van heel veel rekeninghouders die tegelijkertijd hun tegoeden bij hun bank komen opnemen.

Betalingsverkeer

Organisatie van betalingsmogelijkheden

Bruto Binnenlands Product (BBP)

De totale waarde van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten meestal in een jaar

DNB of De Nederlandsche Bank

Toezichthouder van in Nederland werkzame banken, ook centrale bank genoemd en vergunning gever van nieuw op te richten bankondernemingen

Eigen vermogen

Het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een onderneming

Geld

Een hulpmiddel dat geaccepteerd (vertrouwd) wordt als betaling voor goederen en diensten en als terugbetaling van schulden

Geldschepping of geldcreatie

Het slaan van munten en het drukken van bankbiljetten door de overheid en het bijboeken door banken van saldi op zowel hun eigen rekening als die van de klant

Geld in omloop

Dit bevat zowel de uitgegeven munten en bankbiljetten als het geld dat op bankrekeningen staat

Liquiditeit

De mate waarin de onderneming in staat is om aan haar verplichtingen (schulden) te voldoen

Rente

Dit is de vergoeding die wordt betaald voor het lenen van geld

Solvabiliteit

De mate waarin de onderneming in staat is om aan haar verplichtingen (schulden) te voldoen

Staatsschuld

De schuld van de rijksoverheid, in tegenstelling tot de overheidsschuld waaronder ook de schulden van niet-centrale overheden zoals de provincies vallen.

BIS

https://www.bis.org/about/index.htm

Established on 17 May 1930, the Bank for International Settlements (BIS) is the world's oldest international financial organization. The BIS has 60 member central banks, representing countries from around the world that together make up about 95% of world GDP.


  • Suspendisse pharetra auctor pharetra. Nunc a sollicitudin est.
  • Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.
  • Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed.
Nunc a sollicitudin est. Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed. Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.